Încep înscrierile pentru instituțiile de învățământ din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerului Afacerilor Interne

0
1.026 vizualizari
views

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov cu sediul în municipiul Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 11, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerului Afacerilor Interne – sesiune 2019 şi sesiunea ianuarie 2020.

          Recrutarea candidaţilor se va face în raport cu domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate a candidatului.

          În vederea înscrierii, candidaţii se vor adresa Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 11, de luni până vineri între orele 08.30 – 15.30, telefon 0268/428888 interior 27129/27130

 

 1. SITUAȚIA LOCURILOR SCOASE LA CONCURS

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea Durata studiilor Nr. locuri propuse Total
Nr. locuri/ beneficiar Dintre care
Romi Maghiari Alte min. 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Drept Drept – frecvență 4 ani 2 IGSU 2
Drept Drept – distanță (personal MAI) 4 ani 100 taxă 100
 FACULTATEA DE POMPIERI  
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii – pompieri – frecvență 4 ani 34 IGSU,10 palestinieni*,

5 Republica Moldova,

1 SIE

1 50

 

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului MAI. nr. 35/2014 și ale Ordinului MAI nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

*conform HG 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ „Pavel Zăgănescu” BOLDEȘTI

sesiunea de admitere ianuarie 2020

 

Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari; învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

 

Specialitatea/ calificarea  

Nr. total locuri

 

Nr. locuri
Nr. locuri/ beneficiar Dintre care
Romi
Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă 300 262 IGSU, 5 IGAv, 4 IGPR,  1 Comenduirea Garnizoanei, 1 DGL, 2 SIE 2
Maistru militar auto 11 IGPR, 4 IGI, 1 DGL, 4 IGJR, 5 SIE

 

Notă:

În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 și ale Ordinului MAI nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Durata studiilor Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/  specialitatea militară/

nr. locuri

Nr. total locuri
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Facultatea de Comandă şi

Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Logistică 6
2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Facultatea de Management Militar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Artilerie și rachete – 1, Geniu – 2,

Apărare CBRN – 2, Auto – 2

17
Inginerie și management 4 ani Comunicații și informatică – 3  
Facultatea de Științe Economice și Administrative Contabilitate 3 ani Finanțe-contabilitate – 2
Ştiinţe administrative Logistică – 5
3. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”
Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronica, telecomunicaţii și tehnologii informaționale 4 ani Echipamente și sisteme electronice militare – 1 36
Comunicații pentru apărare și securitate – 2
Echipamente şi sisteme electronice militare, electronica – radioelectronică de aviație – 1
Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională – 3
Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică Inginerie civilă Construcții și fortificații – 2
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 1
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4
Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 1
Materiale energetice și apărare CBRN – 7
Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație – 1
Ingineria autovehiculelor Blindate, autovehicule și tractoare – 1
Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 12
4. Institutul Medico-Militar Sănătate 6 ani Medicină generală

(10 – București, 6 – Tg Mureș)

16
5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Facultatea de

Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Aviaţie piloţi – 10 IGAv 16
Controlor trafic aerian – 5 IGAv
Facultatea de

Sisteme de Securitate Aeriană

Radiolocație – 1 IGPF
6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină şi navigaţie 4 ani Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4 10
Electromecanică navală – 5
Inginerie electrică Electromecanică – 1
7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 3 ani Psihologie-informaţii – 27 28
Facultatea de Studii de Intelligence Studii de securitate şi informaţii – 1
Total număr de locuri – învăţământ universitar – licență 129

 

 

 

Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani

 

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea Nr. locuri
1.        Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Tehnică de comunicaţii – 8, Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 8, Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 10, Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 10, Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 10 46*
2.          Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
Aviatie:  Aeronave și motoare de aviație – 10, Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 1, Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 5, Radioelectronică de bord de aviație – 2,

Radiolocație:  Radiolocație – 3

21
  3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Marină: Artilerie navală şi antiaeriană – 2, Timonier și tehnică de navigație navală –  17, Comunicații navale și observare semnalizare – 14, Motoare și mașini navale – 18, Motoare și instalații electrice navale – 11 62
Total număr de locuri – învăţământ postliceal 129

 

*Notă: În cazul autorizării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari în domeniul comunicațiilor și informaticii se transferă integral acestei unități de învățământ.

 

 1. DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

 

      Cererile de înscriere la concursurile de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, după cum urmează:

– până la data de 24 mai 2019 pentru concursurile de admitere organizate  în sesiunea iulie-august 2019 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI;

până la data de 15 noiembrie 2019 pentru concursurile de admitere organizate  în sesiunea ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

 

III. CONDIŢII LEGALE ȘI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

 

(1) Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, sunt următoarele:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

          (2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. 1 lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

          (3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. 1 lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

          (4) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. c) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
 3. d) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. e) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

(5) Verificarea cerinţei prevăzute la alin. 4 lit. c) se realizează cu ocazia examinării medicale.

 

 1. DOSARUL DE RECRUTARE

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 3 fotografii color 3×4 cm și 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

Copiile documentelor prevăzute la literele b), c), d), e) și f) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele prevăzute pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la paragraful anterior nu se mai realizează.

Candidaţii la concursurile de admitere organizate  în sesiunea iulie-august 2019 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de 12 iunie 2019.

Candidaţii la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de

06 decembrie 2019.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licență „Drept” și „Instalații pentru construcții – pompieri”, candidații pot participa la concursul de admitere pentru o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Candidații la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituției, și centrul universitar pentru care optează – București (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București) sau Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș).

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.

 

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă să fraudeze sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

 

 1. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

Data și locul susținerii evaluării psihologice a candidaților se vor afișa în timp util pe site-ul unității noastre.

 

 1. EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Candidații pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se prezintă pentru examinarea medicală specială, contracost, la Centrul de Medicină Navală Constanța anterior datei de prezentare la sediul instituției de învățământ, conform unei planificări ce va fi anunțată în timp util, această testare având caracter eliminatoriu (apt / inapt ambarcare). Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structura specializată cu mențiunea apt/promovat, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe, se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii.

 

VII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ. În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. pentru absolvenții studiilor liceale ai anului în curs, diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, notele la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale;
 3. contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2019 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/metodologia de admitere;
 4. alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

VIII. CONCURSUL DE ADMITERE

 

          Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii și probele de verificare a cunoștințelor (test grilă / lucrări scrise la disciplinele de concurs) desfășurate la sediile instituțiilor de învățământ. 

          Tematica și bibliografia probelor de verificare a cunoștințelor  sunt postate pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

 

Probele eliminatorii

          Contravizita medicală se realizează la sediul fiecărei instituții de învățământ, potrivit graficului stabilit de către comisia de concurs.

          Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează în baza traseului practic – aplicativ:

– potrivit prevederilor Anexei nr. 3^2 din Ordinului MAI nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru admiterea la Facultatea de Pompieri și la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;

– potrivit prevederilor Ordinului MAI nr.140/2016  sau ale Anexei nr. 3^1 Ordinului MAI nr. 177/2016,  ambele cu modificările și completările ulterioare, pentru admiterea Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative, precum și la instituţiile de învăţământ din M.Ap.N. care şcolarizează personal pentru M.A.I.

Detalii suplimentare privind evaluarea performanței fizice vor fi făcute publice pe site-urile instituțiilor de învățământ (www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro ).

          Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

          La probele eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice – nu se admit contestații!

         

Concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

          Înscrierea la concurs se realizează în zilele de 22 și 23 iulie 2019.

          Probele eliminatorii se organizează în perioada 26.07 – 03.08.2019 conform planificării stabilite prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.

          Probele de verificare a cunoștințelor se susțin în perioada 06-08.08.2019 conform graficului publicat de instituția de învățământ.

 

Concursul de admitere la instituțiile de învățământ ale MApN care școlarizează personal pentru MAI

          Probele eliminatorii se organizează în perioada 10 – 14 iulie 2019, ora 07:00 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” potrivit graficului/calendarului ce va fi postat în timp util pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ și la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti

          Înscrierea la concurs și Probele de verificare a cunoștințelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Planificările, ponderile  notelor în mediile de admitere, precum și alte informații sunt postate pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

 

Concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

          Înscrierea la concurs,  probele eliminatorii, proba de verificare a cunoștințelor se organizează și se desfășoară în perioada 10 – 23 ianuarie 2020, conform graficului publicat de instituția de învățământ.  Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test grilă la disciplina matematică.

         

ALTE INFORMAȚII UTILE

 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.

          Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic