Încă trei posturi scoase la concurs la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

0
230 vizualizari
views

Vineri, 26 mai, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a dat publicităţii două anunţuri de recrutare privind scoaterea la concurs a trei posturi, după cum urmează:

– 1 post vacant de conducere de director economic-comercial, gradul I, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, la Direcția Economică-Comercială

Condiţii specifice:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe economice;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 să dețină cunoștințe operare PC: MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acces, Internet.

– 2 posturi vacante de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, cod COR : 315501, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la Direcția Tehnică-Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 permis de conducere categoria B;

 vechime în muncă de minimum 6 luni dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistență crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 ore – 12/48 ore și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Constituie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

Concursurile vor avea următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba sportivă – aplicabilă celor 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu; proba scrisă care va fi sub formă de test grilă şi interviul.

În cazul postului de director economic-comercial, sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu, candidații care au obținut minimum 70 puncte din totalul de 100.

În cazul celor 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum, de 100.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele susţinute.

Depunerea dosarelor pentru ambele concursuri se realizează în perioada 26.05.2023 – 12.06.2023, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov.

Anunţurile de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs sunt disponibile pe site-ul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav https://brasovairport.ro/anunturi/ şi pe cel al Consiliului Judeţean Braşov https://site.judbrasov.ro/cariera.php

Condiţii generale de participare la concursuri:

a). persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursurile se vor desfăşura în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba sportivă (100 puncte – punctaj format din 40 puncte pentru proba de rezistență fizică la efort şi 60 puncte pentru proba specială P.S.I), probă destinată candidaţilor pentru posturile de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu; proba scrisă (test grilă = 100 puncte), la care vor participa numai candidații admiși la proba anterioară; interviul (punctaj 100 puncte).

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului de director economic-comercial, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul;

– fișa candidatului.

Notă

Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească în mod cumulativ următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Pentru candidatul declarat „Admis” se va încheia contract individuale de muncă pe perioadă determinată, cu o durată de 3 luni – 12 luni, perioadă în care se verifică antecedentele pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/9.508/172/2022/M.23 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării

aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.

Persoanei recrutate i se va încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă a trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi a obţinut avizul favorabil. În cazul în care candidatul care a promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

– permis de conducere categoria B;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– fișă de aptitudini de la Medicina Muncii – cu concluzia „Apt agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, apt lucru în tură 12/24 respectiv 12/48”.

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul.

Notă

Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă, în urma controlului medical efectuat anterior încheierii CIM;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Candidaţilor declaraţi „Admis” li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, cu o durată de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/9.508/172/2022/M.23 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.

Persoanelor recrutate li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare, doar dacă îndeplinesc următoarele condiții:

– au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil,

– au absolvit Cursul de agent salvare aeroportuară și instalații stins incendiu și au obţinut certificatul/atestatul emis în baza prevederilor legale.

În cazul în care unul dintre candidații care au promovat etapele anterioare nu trece de proba de verificare a antecedentelor, nu va fi recrutat, urmând ca la această probă să fie nominalizat următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notei finale obținute.

Calendarul de desfăşurare a concursurilor:

* depunerea dosarelor: 26.05.2023 – 12.06.2023, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM,IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;

* selecţia dosarelor: 13-14.06.2023;

* afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

* termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

* soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

* proba sportivă pentru cele 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu: 20.06.2023;

* proba scrisă pentru postul de director economic-financiar: 21.06.2023, ora 11:00;

* proba scrisă pentru posturile de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu: 22.06.2023, ora11:00;

* afişarea rezultatelor la proba scrisă: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

* termenul de depunere a contestaţiilor după proba scrisă: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

* soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

* interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

* afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

* termenul pentru depunerea contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

* soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

* afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concursuri, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 26 mai 2023 până în data de 12 iunie 2023, ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, camera 313, etajul III, tel. 0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic