Vânzare bunuri imobile prin ofertă directă în Codlea

0
797 vizualizari
views

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camea 7, județul Suceava, tel. 0230/221.177, fax 0230/563.370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Security Lavy Det S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în municipiul Brașov, șoseaua Cristianului, nr. 6, bloc clădirea 1, etaj 2, ap. birou 3, județul Brașov, având CUI 19097223, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/2382/2006, numită prin Sentința Civilă nr. 1611/22.12.2016, pronunțată de Tribunalul Brașov – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2127/62/2016, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă cu supraofertare a următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei constând în următoarele:

 • teren intravilan în suprafața de 3.558 mp, situat în mun. Codlea, str. Târgului FN, jud. Brașov înscris în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2, teren pe care se află amplasate construcțiile „hală păsări” în suprafață totală de 706,05 mp și cu o suprafața utilă de cca. 642 mp, „grajd păsări” în suprafață totală de 264,35 mp, din care cca 190 mp suprafața grajdului, iar restul de 74,35 mp fiind suprafața construcții noi, realizată în 2008 și „casă pui” în suprafață totală de 87,90 mp, având suprafața utilă de cca. 73 mp.

                    Precizăm că prețul de pornire pentru vânzarea bunurilor imobile sus-arătate prin negociere directă, hotărât de Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Security Lavy Det SRL din data de 14.07.2021, este suma de 63.550 euro (echivalentul în lei a 317.750 lei).

Modalitatea de formulare a cererilor de ofertare/supraofertare:

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare prin ofertă directă sunt rugate să comunice lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL interesul de a achiziţiona bunurile prezentate mai sus prin transmiterea unei oferte financiare pornind de la prețul  de 63.550 euro(echivalentul în lei a sumei de 317.750 lei) hotărât de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 14.07.2021.

Comunicarea ofertei se va transmite prin e-mail lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70 și în original la adresa lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL din comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr.2, județul Suceava

Pentru a putea fi admise ofertele de cumpărare trebuie să fie însușite (prin semnătură(în cazul persoanelor fizice) și prin semnătură și ștampilă(în cazul persoanelor juridice) și însoțite în mod obligatoriu de următoarele documente:

 1. PENTRU PERSOANE JURIDICE:
 • copii ale documentelor de înființare, (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);
 • buletin/carte de identitate pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • dovada în original a achitării garanției de minim 10% din prețul oferit, în contul de lichidare RO03BUCU1702235340427RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank România S.A., Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;
 • împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data formulării ofertei;
 • certificat fiscal-fără datorii.
 1. PENTRU PERSOANE FIZICE:
 • buletin/carte de identitate;
 • dovada în original a achitării garanției de minim 10% din prețul oferit, în contul de lichidare RO03BUCU1702235340427RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank România S.A., Sucursala Suceava.

                     Garanția de achiziţie este de minim 10% din prețul oferit și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L. menționat mai sus. Ofertanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

                   Persoanele interesate care vor oferta au obligația să comunice lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL  în perioada 01.09.2021-17.09.2021 până la ora 17:00 atât prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro cererile de ofertă însoțite de dovada achitării unei garanții de minim 10% din prețul oferit(minim 63.550 euro) în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det SRL  la Alpha Bank România S.A., Sucursala Suceava precum și de celelalte documente astfel cum sunt enumerate mai sus în funcție de calitatea ofertantului(persoană fizică/juridică) cât și prin whatsapp la numărul 0748/28.22.90.

                 Selecția și declararea ofertei câștigătoare:

 • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor respectiv 01-17 septembrie 2021 până la ora 17:00 se primește o ofertă de minim 63.550 euro doar de la un singur ofertant, oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, ofertantul urmând a achita prețul din care se scade garanția deja achitată în maxim 15 zile de la data la care a fost înștiințat prin e-mail la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de participare, în caz contrar pierzând garanția de 10% achitată.
 • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor respectiv 01-17 septembrie 2021 până la ora 17:00 se vor înregistra două sau mai multe oferte cu sume egale (de minim 63.550 euro) ofertanții vor fi anunțați prin e-mail la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de participare cu privire la acest aspect, urmând ca aceștia să se înscrie la etapa de supraofertare care va avea loc în perioada 22-30 septembrie 2021, în caz contrar vor pierde garanția de 10% achitată.
 • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor respectiv 01-17 septembrie 2021 până la ora 17:00 se vor înregistra mai multe oferte cu sume diferite, dar de minim 63.550 euro, va fi declarată câștigătoare oferta cea mai mare, ofertantul urmând a achita diferența de preț între garanția achitată și suma declarată câștigătoare, în maxim 15 zile de la data la care a fost înștiințat prin e-mail la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de participare, în caz contrar va pierde garanția depusă. Celorlalți ofertanți li se va restitui garanția după încasarea diferenței de preț de la ofertantul cu oferta cea mai mare.

                În situația în care ofertantul cu valoarea cea mai mare nu face dovada că a achitat diferența de preț în termen de 15 zile,  va pierde garanția achitată și va fi declarată câștigătoare următoarea ofertă ca valoare, noul ofertant având la dispoziție 15 zile (de la data la care a fost notificat prin e-mail) pentru a achita diferența de preț ofertată în caz de neplată pierzând garanția. Pentru următoarele oferte inferioare ca valoare(dar nu mai mici de 63.550 euro) se va aplica același regulament și termen de plată 15 zile de la data la care a fost anunțat prin e-mail despre calificarea ofertei.

                De asemenea, informăm persoanele interesate pentru cumpărarea acestor bunuri imobile că în situația în care în perioada 01-17 septembrie 2021, până la ora 17:00, se vor înregistra două sau mai multe oferte cu sume egale (de minim 63.550 euro), va avea loc etapa de supraofertare care se va face plecând de la oferta cea mai mare primită și care va fi comunicată ofertanților din etapa precedentă. Supraofertarea se va face în pași ficși, de câte 5.000 euro în perioada 22-30 septembrie 2021 până la ora 17:00. Supraoferta care va avea valoarea cea mai mare, va fi declarată câștigătoare.

                În situația în care vor exista supraofertări cu valori identice, departajarea acestora se va face în funcție de termenul de plată cel mai mic menționat în cererea de supraofertare (1-15 zile).

                În situația în care nici prin acest criteriu nu se va putea realiza departajarea supraofertei câștigătoare, supraofertele având aceeași sumă și același termen de plată, va fi convocată Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei S.C. Security Lavy Det SRL care va hotărî alte criterii de departajare.

     Supraofertările formulate și transmise lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL atât prin e-mail pe adresa office@insolventasuceava.ro, cât și prin whatsapp la numărul 0748/28.22.90 după data de 30.09.2021 ora 17:00, nu vor fi luate în considerare.

     Persoanele care au ofertat/supraofertat dar care nu au fost declarate adjudecatare ale bunurilor, li se vor restitui garanțiile depuse în contul de lichidare al debitoarei SC Security Lavy Det SRL, mai puțin comisioanele bancare, după încasarea prețului de la ofertantul declarat câștigător.

      În situația în care supraofertantul declarat câștigător nu va achita diferența de preț dintre garanția achitată și supraoferta declarată câștigătoare, se va aplica același regulament ca și pentru ofertare, fiind declarată câștigătoare supraofertarea imediat următoare ca valoare.

      Persoana care a supraofertat și a achitat garanția de 10% din prețul oferit și este declarată câștigătoare dar nu face dovada achitării diferenței de preț în termen de 15 zile de la data la care a fost anunțată că oferta este câștigătoare, pierde garanția de 10% achitată, fiind declarată câștigătoare oferta persoanei care a achitat garanția și a oferit prețul imediat inferior.

       Procesul verbal de adjudecare în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedură civilă va fi încheiat după încasarea diferenței de preț între garanția achitată și suma declarată câștigătoare.

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public conform art. 158 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică a bunurilor imobile valorificate (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, înafara prețului de vânzare adjudecat.

      Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor imobile care fac obiectul vânzării este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

       Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin negociere directă cu supraofertare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic