Roxana Mînzatu: Ce va finanța viitorul Program Operațional Regional 2021-2027?

0
567 vizualizari
views

Prezentă cu actualizări și informații privind fondurile europene, deputatul Roxana Mînzatu scrie pe sit-eul domniei sale: ”În 2019 am susținut în premieră descentralizarea Programului Operațional Regional. Când ideea încă părea imposibilă. Când destui se împotriveau ideii, discret sau deschis. Am avut și am încredere în capacitatea Agențiilor de Dezvoltare Regională de a deveni autorități de management mai apropiate de nevoile comunităților, ale beneficiarilor.
Astăzi avem drafturi ale viitoarelor finanțări europene din POR 2021-2027 – de fapt, 8 Programe Operaționale Regionale, câte un program pentru fiecare regiune a țării. Iar programele vor fi decise în fiecare regiune, nu centralizat, la București”

Programul Operațional Regional 2021-2027

Axa Prioritară 1.
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

Operațiuni (orientativ)
Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare, intervenții aliniate la KIC-urile (Knowledge Innovation Community)
Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru IMM sau alte organizații
Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces, organizațională și de model de afaceri în IMM-uri, inclusiv brevetare
Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și serviciilor, cooperare IMM-uri – organizații CDI
Investiții in infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-uri
Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, inclusiv clustere
Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv parcuri smart cu impact la nivel regional
Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

Operațiuni (orientativ)
Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local, inclusiv sprijin pentru inițierea de start-up-uri / spin-off-uri în domeniul securității cibernetice
Dezvoltarea universitatilor ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare
Digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și infrastructură de projection and video maping
Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri
Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)
Obiectiv Specific FEDR: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;

Operațiuni (orientativ)
Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificiala, customizare de masă
Investiții pentru servicii si echipamente necesare pentru transformarea digitala a microîntreprinderilor și IMM-urilor
„Inovare bazată pe design” în vederea dezvoltării de noi produse, precum și transfer tehnologic în vederea generării noilor linii de producție pentru aceste produse
Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru internaționalizare
Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si IMM-uri, inclusiv scale-up
Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Operațiuni (orientativ)
Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor / organizațiilor de CDI / entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială
Axa Prioritară 2.
O regiune cu orașe Smart

Obiectiv Specific FEDR: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

Operațiuni (orientativ)
Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile in zone funcționale urbane
Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local
Axa Prioritară 3.
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Operațiuni (orientativ)
Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie
Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie
Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

Operațiuni (orientativ)
Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate
Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente
Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental
Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Operațiuni (orientativ)
Ddezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi)
Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai
Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie), Achiziționare troleibuze/autobuze
Dezvoltarea unor culoare de mobilitate
Infrastructuri pentru combustibili alternativi
Calitatea aerului și reducerea zgomotului
Axa Prioritară 4.
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv Specific FEDR: Dezvoltarea sistemelor energetice inteligente, a rețelelor și a stocării la nivel local

Operațiuni (orientativ)
Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate
Axa Prioritară 5.
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Operațiuni (orientativ)
Legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, descărcări autostrada, conectivitatea la rețeaua de baza – CORE TEN-T)
Axa Prioritară 6.
O regiune educată

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

Operațiuni (orientativ)
Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructura pt. nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar
Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi formare profesională / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluziva)
Axa Prioritară 1.
O regiune atractivă

Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;

Operațiuni (orientativ)
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale
Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;
Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric
Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban
Cresterea securitatii spatiilor publice
Tabere de elevi și preșcolari
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale
Obiectiv Specific FEDR: favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității înafara zonelor urbane;

Operațiuni (orientativ)
Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros
Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural
Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă
Tabere de elevi și preșcolari
Axa Prioritară 8.
Asistenta Tehnică

Obiectiv 1: Creșterea capacității beneficiarilor

Operațiuni (orientativ)
Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA)
Crearea unui one-stop-shop regional
Dezvoltarea capacității de internaționalizare a structurilor de cercetare inovare
Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a invata solutii de „smart city”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale pentru ”smart city”, inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează tehnologii ”smart”
Sprijin pentru creșterea eficienței operatorilor locali de transport
Suport pentru consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ și mediul economic și social mai larg
Obiectiv 2: Asigurarea funcționării sistemului de management

Operațiuni (orientativ)
Dezvoltarea capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea și managementul POR
Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic