Proces-Verbal al încheierii de ședință din 29 august – CL Codlea

1
1.754 vizualizari
views

CL Codlea sedinta

Ne-am propus – Redacția Codlea Info – ca în fiecare lună, ulterior ședințelor CL, să afișăm integral procesele verbale, așa cum au fost acestea consemnate și comunicate. Totodată, să informăm cetățenii despre următoarea ședință.

 

PROCES VERBAL nr. 11

Încheiat azi 29 august 2013

cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului municipal Codlea

În conformitate cu dipozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 RA privind administrația publică locală, primarul mun. Codlea a convocat membrii consiliului Local Codlea în ședință ordinară pentru data de 29.08.2013, ora 16:00, la sediul Primăriei mun. Codlea.

Au dat curs convocării un număr de 15 consilieri locali. Au absentat motivat ( plecați din localitate ) 4 ( patru) consilieri locali, respectiv domnii Ivan Călin , Stama Robert, Georghe Adrian și Pop Mircea.

Au participat de drept la ședință :

– dl. Muntean Cătălin – primarul Mun.Codlea

– dl. Rotaru Vasile – secretar mun. Codlea.

Ședința a avut caracter public.

Potrivit celor hotărâte în precedenta ședință ordinară a Consiliului Local – actuala ședința va fi condusă în calitate de președinte de sedință de către dl. consilier local Terci Traian .

Constatnâd că sunt indeplinite condițiile legale pentru începerea dezbaterilor, presedintele de sedinta declară deschisă sedinta si face următoarele precizări :

1) Actuala sedinta se va desfasura in continuarea sedintei ordinare a Consiliului Local Codlea, din data de 26 august 2013-sedinta care a fost suspendata la data respectiva din cauza unor incidente survenite in desfasurarea ei.

2) Ordinea dde zi a actualei sedinte se mentine intocmai cu cea aprobata in data de 26 august 2013.

3) Procesul-verbal al sedintei ordinare din cursul lunii iulie a fost aprobat in sedinta din 26 august .

Anterioara abordarii in dezbatere a proiectelor de HCL incluse pe ordinea de zi, a fost acordat cuvantul persoanelor care asistau la dezbateri astfel:

D-na Alupei M. sesiseaza faptul ca prin montarea unor limitatoare de viteza in dreptul blocurilor situate vis-a-vis de Primarie s-a creat o situatie de disconfort pentru locatarii acestor blocuri – prin zgomotul mare care se produce din cauza lor. Solicita ridicarea acestor limitatoare de viteză din aceasta zonă.

Dl. primar a mentionat că aceste dispozitive sunt montate de probă si că dacă se impune ele vor fi dezafectate.

D-na Levinschi M. – In zona Str.Horia, Avram Iancu se execută lucrari de reabilitare a retelelor de a retelelor edilitare (apa, canal, carosabil).

Pe str.Horia lucarea se executa defectuos si intreaba daca la fel se va proceda si pe strada A.Iancu.

Nu se repara in mod operativ si corespunzator defectiunile aparute pe carosabil din cauza ca nu se urmareste in mod riguros acest aspect.

Dl. viceprimar a oferit raspuns, petenta manifestandu-si rezerva față de cele spuse de dl.viceprimar.

-Dl. Duicu V. –solicită modificarea contractului de concesiune pe care l-a incheiat cu Primaria, care are ca obiect suprafata de 2,00 ha teren pășune situat in Groapa Calului.

Întrucât petentul apreciază că exista o discrepanta intre pretul contractuli de concesiune (cca 17.500 euro) si durata contractului (5ani) solicita modificarea lui astfel :

1)    modificarea duratei contracului de la 5 ani la 25 ani –sau

2)    diminuarea pretului contractului – de la 17.500 euro la 3650 euro sau daca nu se accepta nici una din variantele de mai sus, solicita rezilierea contaratului.

Se va analiza si se va lua o hotarare in viitoarea sedinta a Consiliului Local.

Dl. Albu E. reitereaza solicitarile formulate in sedinta din 26 august 2013 solicitand raspunsul la acestea.

Presedintele sedintei i-a comunicat ca raspunsul ii va fi comunicat in scris.

Petentul solicita prezentarea : din partea cui si sub a carui semnatura vor fi comunicate raspunsurile.

Presedintele de sedinta si secretarul Mun.Codlea au clarificat acest aspect, stabilindu-se ca in cazul in care nu se formuleaza in scris intrebarile si tinand cont de faptul ca petentul doreste raspunsurile din partea membrilor Consiliului Local, nu din partea executivului local, s-a convenit ca pana la urmatoarea sedinta in plen a Consilului Local ( sedinta ordinara din luna septembrie 2013) se va face documentarea necesara, iar presedintele sedintei ii va comunica verbal raspunsurile la intrerbarile formulate.

In continuare, au fost abordate spre dezbatere proiectele de HCL inscrise pe ordinea de zi a sedintei astfel :

Pct.1.Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea referat nr.231/14.08.2013 al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, privind solicitatea  Asociatiei Centrul Cultural Proartis de aprobare a scutirii de plata impozitului pe cladirea situata in Str.Panselutei nr.2 –cladire pe care petenta o detine in folosinta gratuita in baza unui contract cu Primaria Codlea- impozit aferent anului 2012.

Comisia de specialitate a Consiliului Local apreciaza ca nu sunt indeplinite cerintele legale pentru acordarea scutirii de impozitul pe anul 2012, deoarece in anul 2012 nu s-au desfasurat in respectiva cladire activitati social-umanitatre.

Propunerea de respingere a solicitarii de acordare a scutirii de plata a impozitului pe anul 2012, exprimata de comisia de specialitate a Consiliului Local a fost insusita si aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti adoptandu-se in acest sens HOTARAREA NR.109.

Pct.2. Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea, referat nr.230/14.08.2013 al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consilului Local privind acordarea unui ajutor individual de minimis – catre SUT ICIM IMOBILIARE TRANSILVANIA SRL cu sediul social in Mun.Codlea Str.Gradinarilor nr.29 Jud.Brasov.

Ajutorul de minimis solicitat consta in scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren –aferente anilor 2013-2014 in suma totala de 200 000 euro astfel :

a) – pentru anul 2013 – suma de 62.535 euro constand din :

– impozit pe teren/2013 -5.363,00

– impozit pe cladiri/2013-271.355,00 lei

b) – pentru anul 2014 suma de 137.465 euro consand din :

-impozit pe cladire /2014 -137.465,00 euro.

Membrii Consiluilui Local au solicitat informatii detaliate cu privire la criteriile in baza carora s-a formulat propunerea de acordare a ajutorului mai sus mentionat.

A fost facuta precizarea ca SUT ICIM IMOBILIARE TRANSILVANIA SRL- a dobandit prin cumparare de la SC DRAXLMAIER SRL terenul si cladirea pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, iar intre UAT Codlea si SC DRAXLMAIER SRL –exista un protocol prin care se prevede acordarea acestor facilitati fiscale, inclusiv pentru eventualul cumaparator al acestor imobile (in speta SUT ICIM IMOBILIARE SRL).

Clarificandu-se aceste aspecte propunerea de acordare a facilitatilor fiscale pentru anii 2013-2014 in suma totala de 200.000 euro catre SUT ICIM IMOBILIARE TRANSILVANIA SRL a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti, adoptandu-de in acest sens HOTARAREA NR.110.

Pct.3 Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea, referat nr.232/20.08.2013 al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consilului Local cu privire la aprobarea raportului de evaluare efectuat de expert autorizat privind valoarea cabinetului medical nr.3 situat in incinta Spitalului Mun.Codlea si respectiv cuantumul redeventei lunare datorate de concesionarul acestui cabinet medical.

Cabinetul medical anterior mentionat are destinatia de cabinet pentru activitatea de medicina de familie si este propus spre concesionare d-nei. Gafton Ionela, medic de familie care a preluat aceasta activitate de fostul titular al acestui cabinet medical, urmare a pensionarii fostului concesionar al cabinetului.

Suprafata totala a cabinetului medical este de 38,34 mp, iat redeventa lunara propusa de expertul evaluator in vederea concesionarii este de 3 euro/mp/luna.

Propunerea de concesionare directa a cabinetului medical mai sus mentionat, catre d-na Gafton Ionela- medic de familie cu o redeventa de 3 euro/mp/luna a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti, adoptandu-se in acest sens HOTARAREA NR.111.

Pct.4 Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea, referat nr.234/21.08.2013 al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consilului Local cu privire la solicitarea Asociatiei Sportive Pawer Gym Codlea de atribuire in folosinta gratuita a imobilului situat in Mun.Codlea Str. Nordului FN. Fosta centrala termica de cartier.

Membrii Consilului Local au constatat ca argumentatia petentei in sprijinul atribuirii cu titlul gratuit –spatiului in cauza trebuie completata in ce priveste activitatea propriu zisa a asociatiei, motiv pentru care se propune amanarea luarii unei decizii cu privire la cele propuse prin acest punct de hotarare.

Propunerea de amanare a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti.

Pct.5 Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea, referat nr.233/14.08.2013 al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consilului Local privind modificarea si completatrea HCL.nr.170/12.12.2011.

In speta este vorba de insusirea raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat avand ca obiectiv determinarea valorii de piata a imobilului teren extravilan situat in amonte de DN1 Ghimbav Codlea, pe marginea paraului Barsa , teren in suprafata de 37.240, 37 mp inscris in CF 50 Codlea, nr.top 3742/4.

Prin proiectul de HCL se presupune si modificarea art.1 al HCL nr.170/12.12.2011, anexa 1, in sensul stabilirii tarifului de 0,010 euro/mp/luna reprezentand chirie perceputa de la actualul utilizator al terenului respectiv SC SUT  ICIM SA BRASOV.

Prin raportul de evaluare se propune ca valoare de piata a terenului anterior mentionat suma e 85.132 euro.

Dupa clarificarea unor aspecte vizand propunerile de HCL, s-au aprobat cu votul tuturor consilierilor prezenti.

1) Propunerea expertului evaluator cu privire la valoarea de piata a imobilului teren extravilan – pasune, inscris in CF 50 Codlea sub nr. top 3742/4  in suprafata de 37,240,37 mp pentru suma de 85,132 euro.

2) Modificarea art.1 al HCL NR.170/12.12.2011 in sensul stabilirii tarifului pentru inchirierea terenului specificat la pct. “a” la suma de 0,010 euro/mp/ luna.

3) S-a aprobat inchirierea directa pe perioada de 20 ani catre SC SUT ICIM SA BRASOV  a terenului specificat la pct. « a » si « b ».

S-a adoptat in sensul celor mai sus specificate HOTARAREA NR. 112.

Completare ordine de zi :

1)    Proiectul de HCL initiat de primarul mun. Codlea, adresa nr. 1344/21.08.2013 a SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL  si Hotararea AGA a SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL nr.4/23.05.2013 privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit contractate de susmentionata societate comerciala, in calitate de imprumutat cu BRD –Groupe Societe Generale SA. in calitate de creditor.

Dl. Manole D. – apreciaza ca in situatia in care AGA a aprobat deja prelungirea liniei de credit , pentru ce mai este necesara aprobarea Consiliului Local- intrucat AGA societatii respective a fost mandatata de Consiliul Local cu solutionarea operativa a problemelor care vizeaza activitatea economico-financiara a societatii.

Raspunsul a fost in sensul ca BRD solicita in mod expres si acordul actionarului (mun.Codlea fiind actionar unic al SC SERVICII MAGURA SRL).

Dupa finalizarea discutiilor s-a aprobat cu votul majoritaii consilierilor prezenti, prelungirea cu 12 luni a liniei de credit contractata de SC Servicii Magura SRL cu BRD-Groupe Societe Generale SA, adoptandu-se in acest sens HOTARAREA NR. 113.

S-au abtinut de la vot 3 (trei) consilieri locali respectiv domnii :Preda I, Manole D si Ciolan S.

2) Proiect de HCL initiat de un grup de consilieri locali, format din domnii :Urdea V, Lazaroiu C, Manole D si Turcu T, privind includerea in fondul forestier, proprietaea Mun.Codlea – a unor parcele de teren situate in teritoriul administrativ ale Mun.Codlea –de regula in zona limitrofa pasunii comunale si a padurii comunale a Mun.Codlea, ocupate de vegetatie forestiere provenind din tufarisurile dezvoltate in mod natural in zonele sus mentioanate.

In prezent aceasta vegetatie este considerata ca fiind apta de a fi inclusa in fondul forestier, raportat la consistenta vegetatiei existente.

Se propune includerea in fondul forestier a unei suprafete totale de 85,05 ha cu vegetatie din categoria tufarisuri.

Dupa includerea in fondul forestier, aceste terenuri vor fi administrate in regim silvic.

Anexat la proiectul de HCL se regaseste lista parceleor si suprafata fiecarei parcele care se prouune a fi inclusa in fondul foresier.

Dupa ce au fost oferite unele precizari privind procedura de urmat, pentru finalizarea procesului de inculdetre a acestor terenuri in fondul forestier, cele propuse prin proiectul de HCL au fost aprobate cu votul tututror consilierilor prezenti, adopatandu-se in aceste sens HOTARAREA NR.114.

Propunerea de alagere a domnului consilier local Turcu Teodor in calitate de presedinte al sedintellor al CL Codlea,.din cursul lunii septembrie 2013.

Propunerea a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti , adoptandu-se in acest sens HOTARAREA NR.115.

S-au formulat o serie de interpeleri din partea membrilor Consiliului Local catre executantii executivului local, aceste interpelari urmanad a  fi depuse in forma scrisa , raspunsul fiind comunicat ulterior in forma scrisa.

Constatand epuizarea problemelor de analizat , presedintele declara inchisa sedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Luni, 23 septembrie, va avea loc ședința ordinară a CL Codlea, orele 16.00.

proces verbal ordine zi cl_1

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

1 COMENTARIU

  1. Ar fi frumos sa se afiseze si punctele ce urmeaza a fi dezbatute pe ordinea de zi a sedintei de consiliul local.

Comments are closed.