Noi angajări la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav!

0
577 vizualizari
views

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, un concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, după cum urmează:

– 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

– 1 post de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

Alte condiții pentru ocuparea celor 5 posturi:

– persoana să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Anunţul de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-5-posturi-de-agent-securitate-aeroportuara-biroul-securitate-aeroportuara/

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov- Ghimbav” R.A., conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau raport REVISAL;

– certificat de cazier judiciar sau extrasul de pe cazierul judiciar, după caz;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– fișă de aptitudini de la Medicina Muncii, cu concluzia „Apt agent securitate aeroportuară, apt lucru în tură 12/24 respectiv 12/48”.

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul;

– fișa candidatului.

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba practică/sportivă eliminatorie (100 puncte), proba scrisă (test grilă – 100 puncte), interviul (100 puncte).

Important:

Sunt declarați admiși la proba practică, proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute. De asemenea, pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Calendarul de desfăşurare a concursului

– Depunerea dosarelor: 1-7.09.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– Selecţia dosarelor: 8-11.09.2023;

– Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Proba practică (sportivă): 14.09.2023;

– Proba scrisă: 19.09.2023, ora 11:00;

– Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, începând cu data de 01.09.2023 până în data de 07.09.2023, ora 15:00, la sediul Regiei – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, judBrașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ