Liceul Teoretic Codlea scoate la concurs un post de îngrijitor curățenie

0
1.592 vizualizari
views

Liceul Teoretic Ioan Pascu din Codlea, cu sediul în strada Cloșca, nr 26, scoate la concurs în perioada 12.01 – 29.01.2016 un post de îngrijitor curățenie. Persoanele interesate vor avea în vedere următoarele condiții:

ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE – 1 POST

 1. Condiţii generale de participare la concurs:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de serviciu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
 • îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiţii de ocupare a postului:
 • să fie absolventa de minim 8 clase
 1. Etapele de concurs:
 • selecţia dosarelor de înscriere: in data de 26.01.2016
 • proba scrisa: in data de 28.01.2016
 • interviul: in data de 29.01.2016
 1. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs
 3. copia actului de identitate, copie certificat nastere
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor
 5. copia carnetului de muncă, sau adeverinţă în original care atestăvechimea în muncă
 6. cazierul judiciar
 7. adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate cu mentiunea „apt pentru angajare”;
 8. curriculum vitae

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003.

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

 

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele solicitate.

Data limita de depunere a dosarului de concurs: 26.01.2016

 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul Liceului Teoretic “Ioan Pascu” Codlea, tel.0268.252.932.

 

 1. TEMATICA
 • Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţi de învătământ;
 • Drepturile si obligaţiile angajatului şi angajatorului;
 • Răspunderea disciplinară a angajaţilor;
 • Reguli de securitate şi sănătate în muncă şi în situaţii de urgenţă;

 

 1. BIBLIOGRAFIE
 • LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Ordinul nr.5115 /15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 01.2016 ora 14:00 – Data limita şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs
 • 01.2016- Afişare rezultate selecţie dosare
 • 01.2016 – Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare
 • 01.2016 – Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
 • 01.2016 ora 9:00 – Susţinere proba scrisă
 • 01.2016 ora 14:00 – Afişare rezultate proba scrisă
 • 01.2016 ora 16:00 – Depunere contestaţii proba scrisă
 • 01..2016 ora 9:00 – Afişare rezultate contestaţii proba scrisă
 • 01.2016 ora 12:00 – Susţinere interviu
 • 01.2016 ora 14:00 – Afişare rezultate interviu
 • 01.2016 ora 16:00 – Depunere contestaţii interviu
 • 02.2016 – Afişare rezultate contestaţii interviu
 • 02.2016 – Afişare rezultate finale

liceul-teoretic-ioan pascu

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic