I.S.U. Braşov recrutează candidaţi pentru şcolile militare

0
1.744 vizualizari
views

       Pentru Sesiunea 2018 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interneşi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se candidează pe următoarele locuri:

 • Facultatea de Pompieri din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 38 de locuri ofițeri/bărbați (domeniul de licență – Ingineria instalațiilor, cu frecvență):
  • 37 de locuri – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  • 1 loc – Serviciul de Informații Externe.
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 10 locuri bărbați/femei (domeniul de licență – Drept, cu frecvență).
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti – 290 de locuri bărbați:
  • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 265 de locuri:
  • maistru militar auto – 25 de locuri:

 Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti (pentru calificarea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă) și 1 loc la Facultatea de Pompieri.

Numărul de locuri aprobate la instituţiile de învăţământ din M.Ap.N. care şcolarizează personal pentru M.A.I. în anul şcolar/universitar 2018–2019 sunt prevăzute în Anexă.

           Durata studiilor este următoarea:

 • 4 ani – Facultatea de Pompieri;
 • 1 an – Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
 • 4 ani – Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative;
 • 4 ani – Academia Tehnică Militară;
 • 4 ani – Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;
 • 3/4 ani (în funcție de programul de studii) – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;
 • 3 ani – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
 • 6 ani – Institutul Medico-Militar;
 • 2 ani – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
 • 2 ani – Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.

    Cererile de înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul inspectoratului situat în municipiul Braşov, strada Mihai Viteazu nr. 11, după cum urmează:

– până la data de 25 mai 2018 pentru instituţiile de învăţământ superior MAI / MApN şi şcolile postliceale ale MApN

până la data de 15 iunie 2018 pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

     Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

 

Condiţii și criterii de recrutare ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

 Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

            Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a I.S.U. Braşov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 3 fotografii color 3×4 cm și 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 14. cazierul judiciar.

      Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

      Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (2) nu se mai realizează.

       Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

       Candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior MAI / MApN şi la şcolile postliceale ale MApN pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de 15 iunie 2018 iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 27 iulie 2018.

       Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

         La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licență „Drept” și „Instalații pentru construcții – pompieri”, candidații pot participa la concursul de admitere pentru o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

         Candidații la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituției, și centrul universitar pentru care optează – București (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București) sau Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș).

          Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.

      Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă să fraudeze sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

      În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

 

     Informaţii suplimentare se regăsesc şi pe site-ul oficial www.isujbv.ro, la sediul instituţiei situat în municipiul Braşov, strada Mihai Viteazu nr. 11, precum şi la telefon 0268428888, zilnic între orele 0900 – 1500.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic