Un nou proiect din fonduri nerambursabile implementat de Primăria Codlea

0
2.980 vizualizari
views

Municipiului Codlea implementează Proiectul “Sisteme, standarde și procese eficientizate și optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Codlea, cod SIPOCA 495  și cod MySMIS 119450, finanțat în cadrul apelului  Programului Operaţional Capacitate Administrativă cererea CP6/2017- Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorități și instituții publice 2016-2020.

            În data de 17.07.2018 Municipiul Codlea, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile din Fondul Social European a semnat contractul de finanțare nr. 193/17.07.2018 pentru implementarea Proiectului “Sisteme, standarde și procese eficientizate și optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Codlea” cod SIPOCA  495 și cod MySMIS 119450, cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitatea Administrativă.

Perioada de implementare a proiectului este 17.07.2018 – 16.11.2019, respectiv 16 luni.

Obiectivul general al proiectului:

Introducerea si implementarea unitara a instrumentului specific ISO 9001, in vederea dezvoltarii unui sistem optim, unitar si performant de management al calitatii si al performantei, in cadrul administratiei publice locale a Municipiului Codlea.

Obiectivele specifice ale proiectului:  

 1. Susținerea dezvoltării și elaborării angajamentului de management privind înființarea și punerea în aplicare a sistemului de management al calității (SMC), prin derularea unui program de conștientizare privind SMC la nivelul angajaților instituției și prin elaborarea politicii de calitate.
 2. Susținerea stabilirii domeniului de aplicare al SMC și pregătirea resurselor necesare implementării acesteia, prin elaborarea analizei privind indentificarea zonelor și proceselor de aplicare al SMC la nivel organizațional, a documentului “Domeniu de aplicare pentru implementarea SMC” și a planificării resurselor de timp necesare implicării personalului.
 3. Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților personalului din UAT Codlea, prin participarea la programe de instruire în domeniul ISO 9001:2015 și la programe de formare de Specialiști în managementul calității, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabilă, egalitate de şanse, nediscriminare şi egalitate de gen.

                  

 1. Susținerea planificării și implementării unei cartografieri a riscurilor și vulnerabilităților procedurilor și activităților instituției, prin elaborarea Diagramei de flux și a listei privind riscurile si vulnerabilitățile.
 2. Susținerea dezvoltării și a conformării Sistemului de managementul calității cu cerințele Standardului ISO 9001:2015 și a documentației SMC, prin dezvoltarea planului de implementare, elaborarea manualului calității, elaborarea procedurilor de sistem și prin elaborarea instrucțiunilor de lucru.
 3. Susținerea dezvoltării procedurilor privind controlul documentelor implementate și monitorizarea SMC, prin elaborarea unui sistem de control al documentelor și realizarea de analize periodice a SMC în vederea îmbunătățirii permanente a acțiunilor intreprinse precum și realizarea de auditări interne.

Rezultatele așteptate:

 1. Sisteme de management al performanţei şi calităţii corelate cu Planul de acţiune în etape implementat în administraţia publică locală; angajament de management privind înființarea și punerea în aplicare a Sistemului de managementul calității (SMC) și politica de calitate.
 2. Analiza privind identificarea zonelor (direcții și/sau compartimente) și a proceselor de aplicare al SMC la nivel organizațional.
 3. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale îmbunătăţite pentru susţinerea măsurilor/acţiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; 55 persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) pregătiți profesional în cadrul unor programe de instruire în domeniul ISO 9001:2015 și de formare a specialiștilor în managementul calității.
 4. Diagrama de flux și lista privind riscurile și vulnerabilitățile.
 5. Plan de implementare, manual al calității, set de proceduri de sistem,  set de instrucțiuni de lucru.
 6. Set de proceduri privind controlul documentelor, implementarea și monitorizarea SMC, raport privind auditarea internă a acțiunilor intreprise și efectele acestora.

Grupul țintă eligibil din cadrul prezentului proiect este de  55 persoane și este format din:

– 32 persoane/personal din unitatea administrativ teritorială la nivel local al Municipiului Codlea care sunt persoane/personal de conducere de execuţie;

– 23 aleşi locali din unitatea administrativ teritoriala la nivel local al Municipiului Codlea, din care: 2 demnitari (1 primar, 1 viceprimar), 1 secretar, 1 administrator public, 19 consilieri.

Valoarea totală a proiectului este de 387,857.00 lei, din care: 380,099.86 lei cheltuieli totale nerambursabile ( 98%) și 7,757.14 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului ( 2%).

Proiectul satisface nevoile curente ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Codlea în ceea ce privește implementarea măsurilor obligatorii în conformitate cu Strategia pentru consolidarea administației publice 2014-2020 și cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic