Spitalul Codlea scoate noi posturi la concurs

0
4.125 vizualizari
views

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA cu sediul în localitatea CODLEA, strada 9 MAI, nr.10, judeţul BRASOV, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata, in conformitate cu Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011 cu modificarile ulterioare:

 1. Asistent medical (PL) – 1 post – specialitate radiologie – Laboratorul de radiologie si imagistica medicala
 2. Ingrijitor – 1 post – Compartiment Ingrijiri Paliative
 3. Infirmier – 1 post – Compartiment Ingrijiri Paliative
 4. Muncitor calificat III- zidar-zugrav Compartiment Administrativ

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical (PL): diplomă de şcoală sanitară postliceală in specialitatea radiologie; vechime in specialitate-3 ani.
 • Infirmier – diplomă absolvire curs infirmier, fara vechime;
 • Ingrijitor – diploma absolvire scoala generala, fara vechime
 • Muncitor calificat III – zidar zugrav –diploma de calificare zidar-zugrav, vechime in meserie 3 ani.

 

Concursul pentru postul de asistent medical, ingrijitor si infirmier se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2017, ora 10 – proba scrisă;
 • 22 decembire 2017, ora 11– proba interviu.

 

       Concursul pentru postul de muncitor calificat III, ingrijitor si infirmier se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2017, ora 10 – proba scrisă;

22 decembire 2017, ora 12– proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Codlea, Județul Brasov, telefon 0268252153, interior 12.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ