Se caută șofer microbuz transport elevi

0
2.577 vizualizari
views

COLEGIUL TEHNIC “SIMION MEHEDINTI” din Codlea, cu sediul în strada Chimiștilor, nr 3, scoate la concurs în perioada 12 ianuarie – 18 ianuarie, un post de ”șofer microbuz transport elevi”. (perioada nedeterminata, 0,5 norma)

 1. Condiţii generale de inscriere si participare la concurs:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
  aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  d) are capacitate deplină de serviciu
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate
  f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
  cerinţelor postului scos la concurs
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 2. Condiţii de ocupare a postului:
  a) să fie absolvent de liceu cu examen de bacalaureat
  b) să deţină certificat de pregătire profesională insoţit de cartela tahograf
 3. c) să aibă o vechime în munca de minim 2 ani
 4. d) poseda permis de conducere categoria “D”
 5. e) poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera ,
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea

ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

 1. g) aviz psihologic
 2. h) recomnadare de la locul de munca sau ultimul loc de munca ,
 3. i) asigura transportul elevilor de la domiciliu la scoala si retur ,
 4. j) poseda cunostiinte de mecanica auto
 5. k) verifica zilnic starea tehnica a masinii
 6. l) completeaza zilnic foile de parcurs
 7. m) ajuta elevii la urcarea si coborârea din masina
 8. n) mentine masina in stare buna de functionare ,
 9. o) efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea istitutiei
 10. p) abilitati de relationare – comunicare
 11. r) abilitati pentru munca in echipa
 12. Etapele de concurs:
  a) selecţia dosarelor de înscriere: in data de 08.01.2018
  b) proba scrisă: in data 12.01.2018 ora 9:00            
  c) interviul: in data de 18.01.2018  ora 10:00         
 13. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs
  b) copia actului de identitate, copie certificat nastere
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  d) copie certificat de pregatire profesionala
 14. e) copia carnetului de muncă, sau adeverinţă în original care atestăvechimea în muncă
  f) cazierul judiciar
  g) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate cu mentiunea „apt pentru postul de şofer”;
  h) curriculum vitae
 15. i) aviz psihologic

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003.

 

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

Data limita de depunere a dosarului de concurs: 05.01.2018  ora 14:00          

 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Relaţii suplimentare se obţin de la secretariatul  Colegiului Tehnic’ Simion Mehedinti”, tel. 0268 251857

 

 1. TEMATICA

– Drepturile si obligatiile angajatului  si angajatorului;

– Atributiile personalului  pentru postul de sofer;

– Raspunderea disciplinara a angajatiilor;

– Reguli de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;

 1. BIBLIOGRAFIE
 2. LEGEA TRANSPORTURILOR RUTIERE – ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011(*actualizată*)
 3. LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Ordinul nr.5079 /2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare  si functionare a  unitatilor  de invatamant preuniversitar;
 5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • 01.2018 ora 14:00          – Data limita si ora pana la care  se pot depune dosarele de concurs
 • 01.2018           – Afisare rezultate selectie dosare
 • 01.2018           – Depunere contestatie rezultate selectie dosare
 • 01.2018              – Afisare rezultate contestatii selectie dosare
 • 01.2018 ora 9:00           – Sustinere proba scrisa
 • 01.2018 ora 14:00 – Afisare rezultate proba scrisa
 • 01.2018 ora 14:00          – Depunere contestatii proba scrisa
 • 01..2018 ora 9:00 – Afisare rezultate contestatii proba scrisa
 • 01.2018 ora 10:00          – Sustinere interviu
 • 01.2018 ora 14:00 – Afisare rezultate interviu
 • 01.2018 ora 14:00 – Depunere contestatii  interviu
 • 01.2018                  – Afisare rezultate contestatii interviu
 • 01.2018                          – Afisare rezultate finale
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic