Procesul verbal al sedintei extraordinare CL Codlea din 18 aprilie 2013

1
964 vizualizari
views

Sala de sedinte CL Codlea

 

Incheiat azi 18 aprilie cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului municipal Codlea

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin1 din L215/2001 RA privind administratia publica locala primarul Mun. Codlea a convocat membrii Consiliului Local in sedinta ordinara, pentru data de 18 aprilie 2013, ora 15 la sediul Primarie Mun. Codlea .
Au dat curs convocarii, fiind prezenti la sedinta un numar de 18 membrii ai Consiliului Local.
A absentat motivat (plecat din localitate )1 (unu) consilier local, respectiv Ciolan Stefan.
Au participat de drept :
dl. Muntean Catatlin – primarul Mun.Codlea
dl. Rotaru Vasile – secretarul Mun.Codlea.
Sedinta a avut caracter public .
Potrivit celor hotarate in precedenta sedinta in plen, actuala sedinta va fi condusa( in calitate de presedinte de sedinta ) de d-na. consilier local Nica Corina.
Constatand ca sunt intrunite cerintele legale pentru. desfasurarea dezbaterilor, presedintele declara deschisa sedinta si supune aprobarii, urmatoarea,

ORDINE DE ZI

PCT.1 – Proiect de HCL initiat de primarul mun.Codlea , privind modul de utilizare a exedentului anual al bugetului local.
PCT. 2 – Proiect de HCL initiat de primarul mun. Codlea, privind aprobarera bugetului local pe anul 2013.Ordinea de zi propusa a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Anterior inceperii dezbaterilor, d-na Papara Mirela sef serviciu contabilitate propune ca ordinea in care sa fie supuse dezbaterii proiectele de HCL. de pe ordinea de zi sa fie inversata respectiv dezbaterea sa inceapa cu proiectul de HCL.privind aprobarea bugetului local, intrucat prevederile acestui proiect pot influenta pe cele ale pr. de HCL. privind utilizarea exedentului bugetar anual.
Propunerea a fost aprobata de catre toti consilierii locali prezenti la sedinta drept pentru care s-a aprobat dezbaterea proiectului de HCL. initiat de primarul Municipiului.Codlea, ref.nr.117/12.04. 2013 al compartimentului buget aparatul de specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local privind bugetul local pe anul 2013 pr. de HCL, respectiv d-lui primar al Mun.Codlea care a facut succinte consideratii cu privire la circumstantele in care a fost costituit proiectul de buget, la prioritatile avute in vedere de executivul local pt. finantare etc.
In continuare d-na Papara Mirela , Sef serv.Buget –Contabilitate in aparatul de specialitate al primarului a prezentat proiectul de buget pe capitole si subcapitole bugetare.
S-a stabilit stabilit anterior dezbaterilor, care va fi procedura de urmat astfel:
d-na Papara M. –va prezenta fiecare capitol si subcapitol bugetar, membrii Consilliului Local vor adresa intrebari, daca este cazul vor face propuneri de modificare a unor prevederi ale proiectului- daca se considera necesar, dupa care va fi supus aprobarii fiecare capitol bugetar , retindu-se fie propunerea initiala din proiectul HCL, fie varianta modificata in urma unor eventuale propuneri formulate in cadrul sedintei si adoptate cu votul majoritatii membrilor CL in functie.
Se precizeaza faptul ca pr.de Buget a fost facut public in modalitatile prevazute de lege si a fost analizat in sedintele de lucru ale comisiilor de sp. ale Consiliului Local.
In acutala sedinta in afara bugetului local va fi supus dezbaterii si aprobarii si bugetul intitutiilor pubilce finanatate din venituri proprii si subventii de la bugetul local.
Potrivit procedurii de mai sus au inceput dezbaterile privind :
1. Proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local pe 2013 astfel :
A.Venituri total :-34.178, 51 mii lei din care –a , venituri proprii-22.214,05 mii lei :
b.Venituri curente 34.121,05 mii lei :
c.Venituri fiscale –31817,05 miil ei :
d. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital 13.656,00 mii lei
e.Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la pers fizice -13016,00 mii lei
f. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital -640,00 mii lei
g. Impozite si taxe pe proprietate -510, 00 mii lei
h. Impozite si taxe pe bunuri si servicii-13.036,00 mii lei
i. Alte impozite si taxe ficale -15,00 mii lei
Venituri nefiscale –total 2304,00 mii lei
a. venituri din proprietate -1500,00 mii lei
b. vanzari de bunuri si servicii-804,00 mii lei
c. venituri din capital- 0,00 mii lei
d. subventii -57,46 mii lei
e. venituri de alte nivele ale adm.publice-57,46 mii lei
B.VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL-31.955, 80 MII LEI
I. Venituri proprii -22.214, 05 mii lei –din care
a. venituri curente -31.898, 34 mii lei
b. venituri fiscale-31.817, 05 mii lei
c. impozit pe venit, profit si castiguri din capital -13.656, 00 mii lei
d. impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la pers. fizice-13.016, 00 mii lei
e. alte impozite pe venit profit si castiguri din capital -640,00 mii lei
f. impozite si taxe pe proprietate -5 110 ,00 mii lei
g. impozite si taxe pe bunuri si servicii-13.036, 05 mii lei
h. alte impozite si taxe fiscale-15.00 mii lei
i. venituri nefiscale -81,29 mii lei
j. venituri din proprietate -1500,00 mii lei
k. vanzari de bunuri si servicii-1418,71 mii lei
l. subventii de la alte nivele ale Adm. Publice-57,46 mii lei
C. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE-TOTAL 2222,71 MII LEI
a. venituri proprii -0,00 mii lei
b. VENITURI CURENTE-2222,17 MII LEI
c venituri nefiscale-2222, 71 mii lei
d. vanzari de bunuri si servicii-2222, 71 mii lei
Cu privire la cuantumul veniturilor bugetulul local si al surselor de provenienta ale acestora, nu s-au formulat obiectii sau propuneri de modificare, fiind aprobate cu votul tuturor cons. prezenti.
D. CHELTUIELI TOTAL-39.257, 65 MII LEI dupa cum urmeaza :
1) Capitolul 51 –Autoritati publice- subcapitol autoritati executive :
-propunere pr.HCL-total 5842,97 mii lei
-propunere sedinta plen de modificare total-5512, 97 mii lei ( diminuare cu 330,00 mii lei ) astfel :
a.cheltuieli de personal-2515,10 mii lei
b.bunuri si servicii 1198,00 mii lei-propunere proiect HCL.(propunere de modificare 1218,00 mii lei – se aproba )
c.alte transferuri-84,82 mii lei
d.cheltuieli de capital -2045, 64 mii lei propunere pr.HCL( propunere de modificare 1695,64 mii lei se aproba )
Capitolul 51 a fost aprobat cu majoritatea cons. prezenti , s- a abtinut de la vot dl. Stama Robert .
Capitolul 54 –alte servicii publice generale
a.servicilu de evidenta a persoanelor- total 185,34 mii lei din care
-cheltuieli de personal 160,34 mii lei
-bunuri si servicii -25.00 mii lei
Capitolul 61 –Ordine publica si siguranta nationala total -1114,13 mii lei( politia locala-811,42 mii lei plus protecctia civila + PSI.302,72 mii lei ) din care
cheltuiel ;i de personal 839,13 mii lei
bunuri si servicii-275,00 mii lei
Capitolul 65 total-12373,40 mii lei din care:
-cheltuieli personal 8797,00 mii lei
-bunuri si servicii 2946,00 mii lei
– alte transferuri.200,00 mii lei
-burse-164,40 mii lei
-cheltuieli de capital 266,00 mii lei
S-a aprobat intocmai cu votul tuturor consilierilor prezenti.
CAPITOLUL 66-SANATATE-TOTAL 1267,11 mii lei din care
a. spitale generale-934,30 mii lei
b. asistenta comunitara -100,81 mii lei
c. ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE – 232,00 mii lei din care –
Cheltuieli de personal-96,59 mii lei
Bunuri si servicii-4,22 mii lei
Transferuri -852,65 mii lei
Transferuri de capital-81,65 mii lei
Cheltuieli de capital-232,40 mii lei
S-a aprobat intocmai cu votul tuturor consilierilor prezenti.
CAPITOLUL 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE TOTAL 3819,99 MII LEI DIN CARE
a. biblioteci publice-50,01 mii lei
b. casa de cultura 343,00 mii lei
c. consolidare si restaurare monumente istorice-200,00 mii lei
d. sport 859,98 mii lei
e. intretinere cladiri publice , parcuri , zone verzii , baze sportive si de agrement-2311,00 mii lei
f. servicii religioase-50, 00 mii lei
g. alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei 6,00 mii lei
S-a aprobat fara modificari cu votul majoritatii cons.prezenti .S-au abtinut de la vot :dl.Stama Robert si Dl.Radu Mihai.

CAPITOLUL 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA TOTAL 1222, 86 MII LEI DIN CARE
1.cheltuieli de personal 647, 58 mii lei
2.bunuri si servicii-83,40 mii eli
3.asistenta sociala 391,50 mii lei
4.alte cheltuieli 109,38 mii lei din care :
a.-asistenta acordata persoanelor in varsta-83,40 mii eli]
b.-asistenta sociala in caz de invaliditate 947,58 mii lei
c.-ajutor social 76,50 mii lei
d.-alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 115,38 mii lei]
S-au aprobat intocmai cu votul tuturor consilierilor prezenti.
CAPITOLUL 70 LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL 3151,82 MII LEI DIN CARE :
a. bunuri si servicii -1464,50 mii lei
b. alte transferuri -36,87 mii lei
c. cheltuieli de capital-1650,45 mii lei din care :
1.dezvoltarea sistemului de locuinte 80,00 mii lei
2. alimentare cu apa -244,37 mii lei
3.iluminat public 738,93 mii lei
4.alimentare cu gaze naturale in localitati 99,20 mii lei
5.alte servicii in domeniul locuintelor , serviciilor si dezvoltarii comunale 1989,32 mii lei ,
s-a aprobat intocmai cu votul tuturor cons.prezenti.
CAPITOLUL 74 PROTECTIA MEDIULUI TOTAL-( PROPUS PRIN PR. DE HCL.=1749,85 mii lei)
Total conform propunerii de modificare formulata in sedinta =1799, 85 mii lei – suplimentare cu 50 mii lei din care :
a. bunuri si servicii 780,00 mii el
b. alte transferuri 62,33 mii el
c. cheltuieli de capital (propunere de HCL=907,52 mii lei) propunere in cadrul sedintei=957,52 mii lei respectiv suplimentare cu 50,00 mii lei din care :
1.salubritate 819,00 mii lei
2. camnalizare si tratare a apei 869,52 mii lei S-a aprobat ( cu modificarea specificata mai sus ) cu votul tuturor cons. prezenti .
CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI TOTAL (PROPUS PRIN PROIECT HCL=8530,18 MII LEI )
( propus in cadrul sedintei =8810, 18 mii lei-suplimentare cu 280,00 mii eli ) din care :
a. bunuri si servicii ( propus prin pr.HCL=7680, 00 MII ELI ) propunere de modificare=7660,00 mii lei
b. fonduri externe nerambursabile -600,00 mii lei
c. cheltuieli de capital (propus prin pr. de HCL=250,18 mii eli ) propunere de modificare =550,18 mii lei din care :
1.drumuri si poduri 920,00 mii lei
2.strazi 7890,18 mii lei
TOTAL BUGET LOCAL 39 257, 65 MII LEI
In continuare a fost supus dezbaterii bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local astfel :
I. VENITURI TOTAL 5339,63 mii lei din care :
a. venituri curente-4062,33 mii lei
b. subventii 1277 ,30 mii lei,
din care venituri curente se compun din :
a. venituri nefiscale 4062,33 mii lei reprezentand- venituri din proprietate =40,00 mii lei din care venituri din concesiuni si inchirieri 5,00 mii lei
b. venituri din utilizarea pasunilor comunale 35, 00 mii lei
c. alte venituri din proprietate 0,00
Vanzari de bunuri si servicii 4022,33 mii lei din care :
a. venituri din prestari de servicii si alte activitati taxe si alte venituri in invatamant =456,58 mii lei
b. venituri din prestari servicii=185,00 mii lei
c. venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate =3147,65 mii lei
d. venituri din cotractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 233,10 mii lei
SUBVENTII TOTAL 1277,30 MII LEI DIN CARE subventii de la alte nivele ale Adm. Publice 1277,30 mii lei din care :
a. subventii pt. institutiile publice 343,00 mii lei
b. subventii din bugetele locale pt finantarea cheltuielior curente in domeniul ; sanatatii =852,65 mii lei
c. subventii din bugetele locale pt. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii=81.65 mii lei
A. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL 5257 ,98 MII LEI DIN CARE –-a.VENITURI CURENTE 4062,33 MII LEI
c. subventii 1195 ,65 mii lei
B. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL 81,65 MII LEI din care subventii 81,65 mii lei
II. CHELTUIELI TOTAL 5723, 39 MII LEI din care :
Capitolul 65 Invatamant total 541,07 mii lei din care :
a. bunuri si sevvicii LT 26,47 mii lei
b. bunuri si servicii CTSM 215,95 mii lei
c. bunuri si servicii Sc Gimnaziala nr.2 -4,00 mii lei
d. bunuri si servicii Sc. Gimnaziala nr.3-0,95 mii lei
e. bunuri si servicii Gradinita nr.1-145,20 mii lei
f. bunuri si servicii Gradinita nr.4-148,50 mii lei
CAPITOLUL 66 SANATATE TOTAL 4646, 79 MII LEI din care :
a. SPITALE GENERALE-cheltuieli de personal 2435,75 mii lei
b. Bunuri si servicii 2120,77 mii lei
c. Cheltuieli de capital 90,27 mii lei
CAPITOLUL 67 CULTURA RECREERE SI RELIGIE TOTAL 348,00 MII LEI ASTFEL :
a. casa de cultura : cheltuieli de pers.63,00 mii lei
b. bunuri si servicii 285,00 mii lei
c. cheltuieli de capital 0,00
CAPITOLUL 83 AGRICULTURA SILVICULTURA PISCICULTURA SI VANATOARE TOTAL 187,53 MII LEI
DIN CARE :
a. alte cheltuieli in domenul agriculturii respectiv bunuri si servicii=187,53 mii lei in continuare a fost abordat in dezbatere programul de investitii din bugetul local pe anul 2013 astfel :
TOTAL INVESTITII =6036 mii lei din care :
A.Obiective de investitii in continuare total 732,36 mii lei
a. executie canalizare str.Crarii, sr.Pietrei 682,52
b. executie sens giratoriu intersectie Str.Lunga, Str.Muntisor, Str.Vulcanului =49,84 mii lei .
B. Obiective de investitii noi Total (propus prin HCL 3128,75 mii lei
– propunere de modificare total 3078,75 mii lei- diminuae cu 50,00 mii lei
1). Amenajare Centru Asistenta Sociala :propunere proiect HCL.1800,00 mii lei (propunerea de modificare 1450,00 mii lei diminuare cu 350,00 mii lei
2). Executie bazin inot-Maial in Mun.Codlea =500,00mii lei
3)Extindere retea de iluminat pubilc pe traseul, intrare Sr.Vulcan si ansamblul Draxelmaier =77,93 mii lei.

4).Lucrari edilitare Str.Mgurii, Str.Soimului si Str.Vulturului , 750, 82 mii lei .
Propunere formulata in cadrul sedintei de realizare a unei investitii noi, respectiv :
5).Executie pod parau Vulcanita –zona Venus 300, 00.
C. Alte cheltuieli de investitii :
Total (propus prin pr. HCL.=2175,66 mii lei.
Total (propunere in cadrul sedintei =2225,66 mii lei )
suplimentare cu 50,00 mii lei
PROGRAM DE INVESTITII
Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii pe anul 2013.
-Alte cheltuieli de investitii Total 90,27 mii lei detailat conform listei
LISTA
De detaliere a pozitiei « Alte cheltuieli de investitii »- bugetul local pe anul 2013
Alte cheltuieli de investitii :
1.DALI Extindere si modernizare Primarie -81,84 mii lei..Capitolul 51
2.Achizitie laptop 19 buc -2, 1 mii lei p/u 39,90 mii lei Autoritatii executive
3.Achizitie licenta windows 7 19 buc-0,9 mii lei p/u -17, 10 mii leri Autoritatii executive
4. Achizitie licenta Office 10 – 19 buc 1,2 mii le p/u -22, 80 mii lei Autoritatii executive
5. Achizitie licenta windows XP -4 buc. -0, 75 mii lei p/u 3, 00 mii lei Autoritatii executive
6.Achizitie program informatic integrat de circuit al documentelor – 1 buc. -81,00 mii lei
7.DALI Mnsardare Sc.Gimnaziala nr. 3 -1 buc. 61, 00 mii lei p/u .Capitolul 65 Invatamant
8.Achizitie teren curte Sc.Gimnaziala nr.2 -1 buc. 205,00 mii lei
9.Amenajare spatii cabinete medicale imobil Str.9 Mai nr.10
Amenajare spatii 1buc. cabinete medicale 232, 00 Capitolul 66 Sanatate
10. PT,DDE, DTAC, avize bazin inot 1 buc. -79,98 Capitolul 67 Cultura , Religie
11.SF..vestiare teren sport 1 buc, 25,00 mii lei
12.SF amenajari exterioare +terenuri tenis baza sportiva Maialul Codlea 1 buc. 80,00 mii lei.
13. SF blocuri locuinte sociale -80 apartamente
1 buc -80 apartamente Capitolul 70 Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica.
14. SF Iluminat Public in Mun.Codlea , zona Magurii , Soimului, Vulturului si zona Balcescu Brazilor , Caprioarei , DN.1, Str.Noua, Str.Mihai Viteazu , cart.Garii -1 buc. 79, 00 mii lei –Cap.70
15.Proiectare executie extindere conducta de gaze naturale –bazin de inot 1 buc. 43,40 mii lei Cap.70.
16. Proiectare si executie statie reglare gaz metan – bazine de inot -1 buc 55, 80 mii lei Cop. 70
17. PT, DDE, CS, DTAC, avize retele edilitare PUZ.Maial -1 buc. 70,00 mii lei Cap.70.
18.SF, PT, DDE, CS, DTAC, – avize modernizare Str. Balcescu, Str. Brazilor si Str.Caprioarei -1 buc -82, 46 mii lei Cap. 70 .
19. SF modernizare retele edilitare cartier sud-vest –Mun.Codlea -1 buc. 80,00 mii lei Cap.70.
20.Instalatie termica imobil Str. Lunga 112 -1 buc -10,00 mii lei Cap.70
21.Achizitie set catarge 4 buc 615, 00 mii lei p/u -26,00 mii lei Cap.70
22. Sisteme monitorizare video stradal Mun.Codlea-1 buc. -295,00 mii lei Cap.70
23.Reparatii capitale rampa gunoi Mun.Codlea -1 buc. – 25,00 mii lei Cap.74 Protectia Mediului
24.Participare la capitolul social al SGMagura Codlei – 1 buc – 250, 00 lei
25. SF Drum comunal DC G 3 – 1 buc 40, 00-Cap. 84 Tansporturi
26. SF Modernizare DN. 1 -1 BUC 79,49 mii lei Cap. 84 Tansporturi
27. SF Dezvoltare infrastructura comunicatii si edilitare strazi principale in Mun.Codlea -1 buc 80, 85 mii lei Cap.84
LISTA
De detaliere a pozitiei ”lista cheltuieli de investitii ’ pe anul 2013
bugetul institutiei publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local.
C.Alte cheltuieli de investitii
1. Reparatie capitala izolatie termica si reparatii fatada la Spitalul Mun.Codlea – 1 buc 40,00 mii lei Cap.66 Sanatate
2.RK ascensoare Spital -1 buc 41, 65 mii lei Cap.66 Sanatate
3.Achiziti licenta antivirus -2 buc -0, 80 mii lei p/u -1,6 mii lei
4. Achizitie licenta Windows – 9 buc -0, 78 mii lei p/u – 7,02 mii lei
Dupa prezentarea pr.de HCL. Privind bugetul local al Mun. Codlea pe anul 2013 , dupa analiza fiecarui capitol bugetar (de venituri si cheltuieli ) ale bgetului local cat si ale bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si aprobarea , cu majoritatea voturilor tuturor consilierilor prezenti –conform prevederilor legale in motive de buget local –dezbaterea programului de institutii pe anul 2013 –atat cele finantate din bugetul local cat si cele ale institutiilor publice finantate din venituri prorprii si subventii din bugetul local , precum si a listelor de detaliere a pozitiei « Alte cheltuieli de investitii pe anul 2013 » s-au aprobat cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
1.Bugetul localal Mun.Codlea pe anul 2013 (Anexa nr.1 la hotararea de aprobare a bugetului)
2.Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 2013 (Anexa nr.2 la HCL de aprobare buget ).
3.Programul de investitii pe anul 2013 (Anexa nr.3 la HCL )
4. Lista de detaliere poz. « Alte cheltuieli de investitii pe anul 2013» Anexa nr.4 la HCL.
In sensul aprobarii celor mai sus prezentate s-a adoptat HOTARAREA NR. 50 .A votat imptriva dl. Stama Robert .
A fost supus dezbaterii , in continuare –pr. De HCL initiat de primarul Mun.Codlea , ref. Nr. 116/12.04.2013 al compartimentului buget contabilitate din ap. De specialitate al primarului si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local. cu privire la utilizarea exedentului bugetului local din anul 2013 in cursul anului 2013.
D-na Papara M. –sef serv. Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului a prezentat propunerile cuprinse in pr.de HCL.supus dezbaterii astfel :
Excedentul bugetului local pe anul 2012 a fost de 5079, 14 mii lei si se propune a fi utilizat in cursul anului 2013 pt. finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (exclusiv intreaga suma ).
Propunerile de utilizare a sumei mai sus mentionata (5079,14 mii lei ) pt. finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , sunt mentionate in lista Anexa la pr. de HCL –dupa cum urmeaza :
Alte cheltuieli de investitii :
1.DALI Extindere si modernizare cladire renovare, 81,84 mii lei
2.Achizitie laptop , 39,90 mii lei
3.Achizitie licenta Windows 7, 17,50 mii lei
4. Achizitie licenta Office 10,…..22,80 mii lei
5. Achizitie licenta Windows XP, 3,00 mii lei
6.Achizitie program informatic integrat de circuit al documentelor , 81,00
7. Achizitie teren curte Sc.Gimnaziala nr.2 , 166,00 mii lei
8.Amenajare spatii cabinete medicale imobil str. 9 Mai nr.10 …113,65
9.PT, DDE, CS, DTAC, avize bazin inot , …79, 98 mii lei
10.SF vestiare teren sport …………………25,00 mii lei
11.SF Amenajari exterioare +terenuri tenis bazasportiva Maial, 80,00 mii lei
12.SF blocuri locuinte sociale – 80 apartamente …80,00 mii lei
13.SF iluminat public in Mun.Codlea , zona Magurii ,Soimului, Vulturului zona Balcescu , Brazilor, Caprioarei, DN1 , propunere initiala din pr. de HCL (completata in cadrul dezbaterilor cu str. Noua , Str. M Viteazu, catr.Garii ) 70,00 mii lei.
Completarea susmentionata fiind finantata din suma initial propusa in pr. de HCL.
14. Proiectare si executie extindere conducta gaze naturale – bazin de inot , 43, 40 mii lei.
15. Proiectare si executie statie reglare gaze naturale , bazin inot 55, 80 mii lei
16.PT, DDE, CS, DTAC, avize retele edilitare PUZ Maial…70,00 mii lei
17.SF, PT, DDE, CS, DTAC, avize modernizare Str.Balcescu, Str.Brazilor si Caprioarei ….82,46 mii lei.
18.SF Modernizare retele edilitare cartier sud –vest Mun.Codlea, 80,00 mii lei
19.Instalatie termica imobil Str.Lunga nr.112 ….10, 04 mii lei
20.Achizitie set catarge…..26,00 mii lei
21. Sistem de monitorizare video stradal Mun.Codlea ..295,00 mii lei
22. Reparatii capitale rampe de gunoi in Mun.Codlea..25,00 mii lei
23.Participare la capitolul social al SC.Serv. de Gospodarire Magura Codlei SRL(propunere in pr.de HCL 200, 00 mii lei )
Propunere in cadrul sedintei :250,00 mii lei –suplimentare propunere cu 50,00 mii lei- aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti .
24.SF Drum comunal DC 63 …40,00 MII LEI
25.SF Modernizare DN 1 …..79, 49 mii lei
26.SF.dezvoltare infrastructura comunicatii si edilitare strazi principale in Mun.Codlea ….80,25 mii lei .
27. Executie canalizare Str. Cararii Str. Pietrei -282,52 mii lei .
28.Executie sens giratoriu intersectie Str.Lunga Str.Muntisor si Str.Vulcanului ….49, 84 mii lei.
29.Amenajare Centru Asistenta Sociala …1400,00 mii lei propunere in pr. de HCL.
1050,00 mii lei propunerea formulata in cadrul sedintei a fost aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti, respectiv diminuarea sumei initiale cu 350,00 mii lei .
30.Executie bazin inot Maial Mun.Codlea -500, mii lei .
31.Extindere retea de iluminat public pe traseul intrare Str.Vulcanului si ansamblul Draxelmaier -77,93 mii lei.
32.Lucrari edilitare Str.Mgurii, Str. Soimului,Str.Vulturului -750, 00 mii lei
33.Cofinantare proiect- 60, 00 mii lei .
34. Executie pod peste parau Vulcanita in zona Venus ( propunere formulata in cadrul sedintei si aprobata cu votul tuturor consilierilor prezenti ) 300,00 mii lei
Propunerile de utilizare a exedentului bugetar al anului 2012, in cursul anului 2013 pt. finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare –otrivit celor mai sus mentionate ( inclusiv propunerile formulate in cadrul sedintei ) au fost aprobate cu votul tuturor consilierilor prezenti, adoptandu-se in acest sens HOARAREA NR. 51.
Constatand epuizarea problemelor de analizat presedintele declara inchisa sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Codlea la18.04..2013.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

1 COMENTARIU

Comments are closed.