Noi posturi scoase la concurs la Spitalul Codlea

0
3.822 vizualizari
views

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA cu sediul în localitatea CODLEA, strada 9 MAI, nr.10, judeţul BRASOV, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminată, în conformitate cu Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011 cu modificarile ulterioare:

 1. Asistent medical principal (PL) – 1 post – Sectia de Medicina Interna
 2. Asistent medical (PL)- 1 post – Sectia de Medicina Interna

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical principal (PL): diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; certificat de grad principal, vechime in specialitate-5 ani.
 • Asistent medical (PL) diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, fara vechime;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 septembrie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 9 octombrie 2017, ora 10 – proba scrisă;
 • 12 octombrie 2017, ora 11- proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Codlea, Județul Brasov, telefon 0268252153, interior 12.

Bibliografia pentru posturile de asistenţi medicali:

 1. Titirca: Urgenţe medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicală, Bucureşti 2001
 2. Nicolae M. Timofte, V. Gherghina, L. Iordache; – Ghid de nursing O.A.M.M.R. 2006
 3. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare în unităţile sanitare
 4. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei din România – 2005
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România respecta Ordinul
 6. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
 7. Ordinul nr. 261 din 06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA cu sediul in: localitatea CODLEA, strada 9 MAI, nr.10, judeţul BRASOV, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant pe perioada nedeterminata, in conformitate cu Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011 cu modificarile ulterioare:

 1. Muncitor calificat III- sofer – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Muncitor calificat III- sofer: permis de conducere categoria B, 3 ani vechime in meserie .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 2 octombrie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 octombrie 2017, ora 10 – proba scrisă;
 • 13 octombrie 2017, ora 10 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Codlea, Județul Brasov, telefon 0268252153, interior 12.

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT -SOFER

 

 1. 1. OUG 195/2002, actualizata 2017- Codul Rutier
 2. Legea 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, actualizata
 3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata
 4. Chestionare privind verificarea cunostintelor de legislatie rutiera
 5. Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 6. Regulamentul intern al Spitalului Municipal Codlea
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic