Încă un post scos la concurs la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

0
439 vizualizari
views

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a scos la concurs luni, 10 aprilie, un post de Șef Serviciu, gradul I, la Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare în cadrul Direcţiei Tehnică Operaţională.

Depunerea dosarelor se realizează în perioada 10 – 25 aprilie 2023, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov.

Candidaţii declaraţi admişi în urma analizei dosarelor vor susţine proba scrisă în data de 4 mai 2023, ora 11:00. Interviul va fi programat în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, iar rezultatele finale vor fi comunicate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuțiile postului şi toate informaţiile de interes pentru participanţi se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov www.judbrasov.ro secţiunea Carieră, accesând link-ul https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=396

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 și HCA nr. 4/30.01.2023 de aprobare a regulamentului de concurs, Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” RA organizează în data de 04.05.2023, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de conducere, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, după cum urmează: DIRECȚIA TEHNICĂ – OPERAȚIONALĂ, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare – 1 post de Șef Serviciu, gradul I.

Condiţii specifice:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti sau în ramura de ştiinţă (RSI) – ştiinţe economice,

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 5 ani, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A., conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul.

Toți candidații au obligația de a semna și de a anexa la formularul de înscriere la concurs Fișa candidatului, informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezentă ca anexă la anunțul de concurs, conform modelului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise.

Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii generale de participare:

a). candidatul are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupafuncţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţionalautomatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 depunerea dosarelor: 10 – 25 aprilie 2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;

 selecţia dosarelor: 26 – 27 aprilie 2023;

 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor (o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor);

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

 soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

 proba scrisă: 4 mai 2023, ora 11:00;

 afişarea rezultatelor probei scrise (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);

 termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

 soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

 interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 afişare rezultate interviu (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);

 termenul de depunere a contestaţiilorîn urma interviului (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

 soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

 afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Notă

Pentru candidatii declaraţi „Admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată antecedentelor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamnetului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.

Persoanelor recrutate care au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.

În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 10 aprilie 2023 până în data de 25 aprilie 2023 ora 15:00, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela – inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, Camera 313, etajul III, tel.0268/410777 int. 130, de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ