Concurs pentru ocuparea postului de Manager Financiar la Spitalul Municipal Codlea

0
2.805 vizualizari
views

Spitalul Municipal Codlea organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil, în conformitate cu art. 183 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii si OMS nr. 284/2007 .

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal Codlea , din loc. Codlea, jud. Brasov, strada 9 Mai nr. 10, în data de 10.07.2017, cu incepere de la ora 10ºº.

Concursul cuprinde următoarele probe:

1) etapa de selecţie a dosarelor de concurs – eliminatorie;

2) etapa de susţinere a probelor de evaluare:

 • proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului afişată la sediul unităţii, organizată în data de07.2017, cu începere de la  ora 10ºº;
 • proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de în data de 07.2017 cu începere de la ora 13.30ºº;

Anunţul privind organizarea concursului se publică în cotidianul Codlea info, în data de 20.07.2017, se afişează pe site-ul www.spitalcodlea.ro şi la sediul unităţii conform art. 5 din OMS nr. 284/2007.

Dosarele de înscriere se depun până la data 30.06.2017, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursuluila sediul Spitalului Municipal Codlea, din loc. Codlea, strada 9 Mai nr.10, jud. Brasov, Biroul Resurse Umane, între orele 8:00 – 15:00.

 

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice de participare:

 1. Criterii generale:

 

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 3. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 

B.Criterii specifice postului de director financiar contabil;

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
 3. detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi,precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu; 

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar;
 7. copii de pe diplomele de studii şi alte acte, care atestă participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc,
 8. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 11. proiectul/lucrarea de specialitate;
 12. aprobarea managerului
 13. avizul consiliului de administratie.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de  specialitate si bibliografia de concurs vor fi afisate la sediul Spitalului Municipal Codlea si pe site-ul institutiei: www.spitalulcodlea.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la biroul RUNOS,  telefon:0268252153, int.12.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic