Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

0
2.099 vizualizari
views

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea ianuarie 2018, astfel:

 • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri (din care 2 locuri pentru romi);
 • maistru militar auto – 25 locuri.

Durata studiilor postliceale este de 1 an.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii, prevăzute în anexele 1 şi 2, precum şi copia cărţii de identitate se depun, personal, de candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, în zilelele lucrătoare, în intervalul 0900 – 1500, până la data de 05 decembrie 2017, inclusiv.

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum şi O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.

 1. CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
  societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive diciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

 1. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune, personal, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov situat , un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • Curriculum vitae – model Europass;
 • Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau o adeverinţă, eliberată de liceu, care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX – XII / IX – XIII (copie);
 • Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • Copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 • Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Autobiografia, completată conform îndrumarului (anexa 3) ;
 • Tabelul nominal cu rudele candidatului (anexa 4);
 • Cazierul judiciar al candidatului;
 • Trei fotografii color 3×4 cm;
 • O fotografie color 9×12 cm;
 • Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare. Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Copiile documentelor solicitate se realizează de personalul desemnat din cadrul Serviciului Resurse Umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Nu se va accepta dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Dosarele de recrutare, în volum complet şi corect întocmite, vor fi depuse, în zilelele lucrătoare, în intervalul 0900 – 1500, până la data de 15 decembrie 2017, inclusiv.

 

Alte date şi informaţii se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, între orele 900 – 1500, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, din municipiul Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 11 sau accesând site-ul www.isujbv.ro, telefon 0268/428888, interior 27129.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa web a şcolii de subofiţeri „wwwscoaladepompieri.ro”

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic