Sedință ordinară a CL Codlea – Ordinea de zi

0
905 vizualizari
views

Sala sedinte CL Codlea

În data de 25 iunie, orele 16.00, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local Codlea, ne informează administrația locală.

CONSILIUL LOCAL CODLEA

Nr.15 890 17.06.2013

CONVOCATOR

În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001/R/A, privind ad-ţia publică locală, se convoacă în şedinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 25 iunie 2013, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea

ORDINE DE ZI

Aprobarea procesului-verbal nr 7 privind sedinta ordinara a Consiliului local Codlea data de 27.05.2013

PCT.1  Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea   privind  aprobarea documentatiei de urbanism faza  PUZ, pentru investitia  : ,,Construire  locuinte unifamiliale-strada Lunga Codlea’’C2

PCT.2 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind însuşirea unei documentaţii cadastrale- propunere de dezmembrare-, executate de expert autorizat, având drept obiect  imobilul – teren -proprietatea mun. Codlea. C2

PCT.3 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între municipiul Codlea si Clubul Sportiv Municipal Codlea având drept obiect  imobilele – teren cu destinatia de teren de sport, înscrise în  CF nr. 104486 Codlea nr.top.38/1/1/2/1/1 în suprafata de 6577 mp. si respectiv C.F. nr. 104485 Codlea nr. top 38/1/1/1/1/1/3 în suprafata de 1885 mp. proprietatea mun. Codlea.C4

PCT.4 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind însuşirea unei documentaţii cadastrale- dezmembrare imobil- executate de expert autorizat, având drept obiect  imobilul – teren -proprietatea mun. Codlea. C2

PCT.5 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea modului de valorificare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, al imobilului -construcţie si teren-cu destinatia de Sala de  Nunti situat în mun. Codlea,str.T.Valdimirescu nr. 17- proprietatea mun. Codlea.C1

PCT.6 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind încetarea  contractului de concesiune nr.4 /12.01.2005  si implicit  a actului aditional nr. 8 /27.02.2013, încheiat între municipiul Codlea si dr. Lerint Viorica, aprobarea efectuarii unui raport de evaluare privind cuantumul redeventei ce va fi percepute de municipiul Codlea precum si  atribuirea acestui cabinet medical.C4

PCT.7 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind acordare unui   “ Ajutor individual de minimis  ”SC EMTECH SRL.C1

PCT.8 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind  repartizarea  unui spaţiu de locuit   în  imobilul   situat  în  municipiul Codlea  str.  Laterală  nr. 60.C4

PCT.9 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind

  1. Aprobarea Documentaţiei: SF Reabilitare iluminat public str. Mihai Viteazul, municipiul  Codlea, precum si a indicatorilor tehnico-economici privind faza de proiectare SF.
  2. Aprobarea Documentaţiei: SF Reabilitare iluminat public cartier Gării şi str. Nouă, municipiul  Codlea, precum si a indicatorilor tehnico-economici  privind faza de proiectare SF.C2

PCT.10 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind prelungirea duratei  contractului  de  delegare  a gestiunii serviciilor  de  întreţinure  şi  reparare a drumurilor  publice  prin  concesiune  în  municipiul Codlea.C1 

PCT.11 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea rectificarii bugetului pentru anul 2013 C1

PCT.12 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna mai 2013 C4

PCT.13 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind insuşirea raportului de evaluare  pentru estimarea valorii de piata a imobilului teren de 200 mp identificat  cu nr.cad./nr.top. 104276 inscris in CF 104276 Codlea situat  în  intravilanul  municipiului Codlea, str. 9 Mai  nr. 6.C1

PCT.14 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea modului de valorificare  prin închiriere al imobilelor teren situate în mun.Codlea( Cartier Mălin)-proprietatea municipiului Codlea.C1

PCT.15 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2013. C3

PCT.16 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind aprobarea celei de-a doua linii de garda in specialitatea medicina interna. C4

PCT.17 Proiect de hotarare initiat de primarul mun.Codlea privind solutinarea plangerii prealabile nr. 12.418 / 13.05.2013 formulate de petentul Erwin – Vlad in baza dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004.C5

 

www.primaria-codlea.ro

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic