Concurs post vacant secretar șef, la Liceul Teoretic Ioan Pascu

0
2.032 vizualizari
views

Liceul Teoretic ”Ioan Pascu”, cu sediul în Codlea ,str. Cloșca nr. 26, 505100, Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef 1 normă- studii medii, perioadă nedeterminată, pe data de 19.08.2019 conform calendarului afişat.

Graficul de desfăşurare a concursului:

NR.

CRT

PERIOADA ACTIVITĂȚI
1. 25. 07.2019 Publicarea anunțului

Afișarea anunțului

2. 25.07.2018- 12.08.2019, ora 12,00 Depunerea dosarelor de înscriere
3. 13.08.2019, ora 12,00 Selecția dosarelor
4. 13.08.2019, ora 14,00 Afișarea rezultatelor selecției
5 13.08.2019, ora 14,00-16,00 Depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor
6 14.08.2019, ora 9,00 Afișarea rezultatelor  pentru contestații selecție  dosare
5. 19.08.2019, ora 10,00

19.08.2019 ora 14,00

Susținerea probei scrise

Afișarea rezultatelor

6. 19.08.2019, ora 14-16,00 Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă
7. 20.08.2019 ora 9,00 Afișarea rezultatelor pentru contestații probă scrisă
8 20.08.2019 ,ora 11 Probă practică
9. 20.08.2019 ora 12.00 Susținere interviu
10. 21.08.2019, ora 10,00 Afișarea rezultatelor finale

 

 1. CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
 • Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România
 • Studii medii
 • Cunoştinţe privind încadrarea personalului
 • Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale
 • Cunoştinţe de arhivare a documentelor
 • Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică) 
 • Cunoștinte de operare a softurilor specific activităților din învățământ REVISAL; EDUSAL
 • Spirit organizatoric;
 • Abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • Abilităţi de coordonare a echipelor;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
 • Disponibilitate la timp de lucru prelungit
 1.  

  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate profesionale)
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Adeverință vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 9. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 10. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 11. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

III.           TEMATICA DE CONCURS:

 • Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 • Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 • Contractul individual de muncă
 •  Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor
 • Cunoştinţe de operare pe calculator MS Office (Excel, Word) EDUSAL; REVISAL, etc.
 • Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române
 1. PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 1. a) selecţia dosarelor;
 2. b) probă scrisă;
 3. c) probă practică
 4. d) Interviul.
 5.        BIBLIOGRAFIE
 • OMEN nr.3027/08.01.2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările aferente
 • Ordin nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare; HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro 200;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 • G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
 • G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 • Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
 • Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;
 • HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
 • Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 • G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 • OUG nr 10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;
 • Legea – Cadru Nr. 153/2017 Privind Salarizarea Personalului Plătit Din Fonduri Publice
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic