Casa de Cultură scoate la concurs un post de referent. Ce condiții trebuie să îndeplinească posibilul candidat?

0
3.719 vizualizari
views

Casa de Cultură a municipiului Codlea, jud. Brasov,  anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual, în perioada 15-17.03.2017,  la sediul  Casei de Cultura Codlea, str. Lunga nr. 111, după cum urmează:  

 1. Referent – Casa de Cultură.

Conditii de participare:

– Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat la concurs sunt urmatoarele:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
 2. cunoaşte limba română, scris vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– Conditii specifice:

Pentru postul de referent:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

         – cunostinte operare PC- nivel mediu.

Bibliografie pentru postul  de referent:

 1. OUG nr.118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

            2.Ordinul nr.2193/17.03.2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:  

 

Condiţii de desfăşurare Selectarea dosarelor de înscriere Proba scrisă Interviu/proba practica pentru candidaţii admişi la proba scrisa
Data 09.03.2017 15.03.2017 17.03.2017
Ora 13,00 11,00 11,00
Locul Casa de Cultura a municipiului Codlea Casa de Cultura a municipiului Codlea Casa de Cultura a municipiului Codlea

 

 

Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 07.03.2017, la sediul Casa de Cultura a municipiului Codlea.

            În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune la Casa de Cultura a municipiului Codlea, un dosar care va conţine următoarele documente :

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

            Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei de concurs.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casa de Cultura a municipiului Codlea  sau la telefon 0268/251950, www.casadeculturacodlea.ro

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic